Algemene voorwaarden

 • De minimum leeftijd voor het aankopen van alcoholhoudende dranken is 18 jaar. Door onze voorwaarden te aanvaarden, bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent.

 • De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of op de bestelbon/offerte. De koper dient voor ontvangst te tekenen op moment van de levering. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 5 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt.

 • De levering van de goederen gebeurt bij diVines, Kattendijkdok-Oostkaai 50/401 te 2000 Antwerpen, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen op de bestelbon/offerte, en de goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper. De geleverde koopwaar blijft blijft de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen. Het risico gaat over op de koper vanaf de levering.

 • De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon/offerte werd vermeld. Wijzigingen of laattijdigheid van leveringen in hoofde van de verkoper geven de koper niet het recht de koop te annuleren of om hiervoor een schadevergoeding te eisen.

 • Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 5 werkdagen na de bestelling, en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. In geval van annulatie tijdens deze periode, is de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 15% van de totale waarde van de bestelling.

 • Al onze prijzen zijn 21% BTW inclusief. De prijzen zijn steeds per fles.

 • Al onze facturen zijn contant te betalen, tenzij anders overeengekomen. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de te betalen prijs op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de totaal te betalen prijs verhoogd met 12% intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 25 euro, en worden tevens eventueel andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

 • Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 • Klachten betreffende de condities of de kwaliteit van de wijn of van de kurk worden aanvaard indien de betreffende wijn getoond en overhandigd wordt aan de verkoper. Indien deze klacht door de verkoper gerechtvaardigd bevonden wordt, heeft de koper recht op een nieuwe fles van hetzelfde type ter vervanging, indien nog beschikbaar.

 • Klachten betreffende de levering worden enkel aanvaard indien aangetekend verzonden, binnen de 8 werkdagen na de leveringsdatum. Klachten betreffende factuur worden enkel aanvaard indien aangetekend verzonden, binnen de 8 werkdagen na de factuurdatum.

 • Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Bel ons:+32 (0) 495 59 68 88

diVines © 2020 All rights reserved.