Algemene Voorwaarden

 • De minimum leeftijd voor het aankopen van alcoholhoudende dranken is 18 jaar. Door onze voorwaarden te aanvaarden, bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent.

 • De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of op de afleverbon. De koper dient voor ontvangst te tekenen op moment van de levering. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 5 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt.

 • De levering van de goederen gebeurt door diVines op het adres overeengekomen tussen diVines en de koper. De geleverde koopwaar blijft de exclusieve eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen. Voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden heeft de verkoper het recht
  recht om, zonder enige machtiging van de wederpartij of de rechter, alle geleverde goederen terug te halen, dan wel een derde opdracht te geven tot terugname door de verkoper vanaf de plaats waar deze goederen zich bevinden

 • De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals afgesproken tussen koper en verkoper. Wijzigingen of laattijdigheid van leveringen in hoofde van de verkoper geven de koper niet het recht de koop te annuleren of om hiervoor een schadevergoeding te eisen.

 • Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, uiterlijk binnen de 5 werkdagen na de bestelling, en voor zover zij schriftelijk door ons wordt bevestigd. In geval van annulatie tijdens deze periode, is de koper een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 15% van de totale waarde van de bestelling.

 • Al onze wijnprijzen zijn 21% BTW inclusief. Al onze olijfolie- en honingprijzen zijn 6% BTW inclusief. De prijzen zijn steeds per stuk.

 • Al onze facturen zijn contant te betalen, tenzij anders overeengekomen. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de te betalen prijs op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de totaal te betalen prijs verhoogd met 12% intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 25 euro, en worden tevens eventueel andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

 • Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 8 werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

 • Klachten betreffende de condities of de kwaliteit van de wijn of van de kurk worden aanvaard indien de betreffende fles vol is en in de wijn in de originele fles overhandigd wordt aan de verkoper. Indien deze klacht door de verkoper gerechtvaardigd bevonden wordt, heeft de koper recht op een nieuwe fles van hetzelfde type ter vervanging, indien nog beschikbaar.

 • De koper heeft het recht aan diVines mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met diVines via info@divines.be en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op eigen kosten terug bezorgen aan diVines, Epicialaan 8 in 2970 ‘s Gravenwezel. De kosten voor het terugzenden naar diVines door de koper vallen volledig ten laste van de koper. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden kunnen worden teruggenomen met de bijbehorende factuur. Er zullen in geen geval opengemaakte flessen worden teruggenomen met uitzondering van flessen met kurk smaak; deze worden teruggenomen indien de flessen vol zijn en de wijn in de originele fles zit.

 • Klachten betreffende de levering worden enkel aanvaard indien aangetekend verzonden, binnen de 8 werkdagen na de leveringsdatum. Klachten betreffende factuur worden enkel aanvaard indien aangetekend verzonden, binnen de 8 werkdagen na de factuurdatum.

 • Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 • De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over diVines en de door diVines aangeboden producten. diVines levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. diVines behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van diVines.

 • Alle informatie of gegevens die door gebruikers van deze website aan diVines worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt slechts gebruikt om diVines in staat te stellen uw vragen, bestellingen en/of opmerkingen efficiënt te behandelen en onze dienstverlening te personaliseren. In geen geval zal deze informatie worden overgemaakt aan derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming.

 

Privacy Policy

 • De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over diVines en de door diVines aangeboden producten. diVines levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. diVines behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van diVines.
 • Alle informatie of gegevens die door gebruikers van deze website aan diVines worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt slechts gebruikt om diVines in staat te stellen uw vragen, bestellingen en/of opmerkingen efficiënt te behandelen en onze dienstverlening te personaliseren. In geen geval zal deze informatie worden overgemaakt aan derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming.
 • Elke gebruiker van deze website heeft het recht om zijn persoonsgegevens overgemaakt aan diVines in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan verstuurd worden naar diVines via info@divines.be.